Uw rechten

Bij ELIAGG hechten we een groot belang aan een goede relatie en transparante werkwijze. Mocht u een vraag hebben, stel die dan gerust aan uw therapeut.


Als u in behandeling komt bij een van de therapeuten bij ELIAGG treden er een aantal regels in werking waaraan u en uw behandelaar moeten voldoen. Veel algemene rechten zijn wettelijk vastgelegd, zoals in de wetten WPR (Wet Persoonsregistratie), WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector of de Klachtwet) en de  WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst).

Recht op een behandeling en een duidelijk behandelplan
Inzage (elektronisch) dossier
Psychodiagnostisch onderzoek
Privacy
Wat te doen bij een klacht
 

U heeft recht op behandeling en een duidelijk behandelplan


Dit wil echter niet zeggen dat u altijd direct in behandeling kunt (denk bijvoorbeeld aan de wachtlijsten). Als u in behandeling komt dan:

• Mag niemand zonder uw toestemming aan uw lichaam komen of u behandelen. Een uitzondering is als er sprake is van een acute noodsituatie.
• Heeft u recht op een vertrouwensrelatie met uw behandelaar of begeleider, waar binnen deze u met respect behandelt en serieus neemt. Dwang is hiermee in strijd.
• Kunt u aandringen op een andere hulpverlener als u geen vertrouwen heeft in uw huidige hulpverlener.
• Hebben minderjarigen vanaf 16 jaar en volwassenen het recht om in principe volledig zelf over de behandeling te beslissen (men heeft uw toestemming nodig alvorens u wordt behandeld).
• Moet de behandelaar antwoord geven op uw vragen.
• Heeft u het recht (overigens vaak op eigen kosten) een tweede behandelaar om advies te vragen (second opinion).
• Mag een behandelaar geen seksuele relatie met u aangaan. Ook niet als u het initiatief neemt.

Belangrijk als u in behandeling komt is het opstellen van een behandelplan. Dit is een overeenkomst tussen u en uw behandelaar waarin zaken als doelstellingen vorm van de therapie aan de orde komen. U dient tot een plan te komen, waar u het allebei over eens bent. De behandelaar mag het niet eenzijdig opleggen of zonder uw toestemming tussentijds wijzigen.
 

Inzage dossier
 

U hebt zonder meer recht uw gegevens (elektronisch of papieren dossier) in te zien. In het dossier worden gegevens vastgelegd zoals resultaten van medisch onderzoek, verslagen van observaties, het behandelingsplan, verslagen van gesprekken, etc. Werkaantekeningen kunnen door de behandelaar wel worden verwijderd. U heeft het recht aantoonbare fouten in uw dossier te corrigeren en het dossier aan te vullen met uw mening. De verantwoordelijke hulpverlenerkan als eis stellen dat het dossier onder toezicht wordt ingezien als hij dat wenselijk acht. U heeft echter het recht om tegen kostenvergoeding (maximaal 5,00 Euro) fotokopieën of prints van uw dossier te maken, zodat u het rustig in uw eigen omgeving en tijd door kunt lezen. U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens. Mensen die niet direct bij uw behandelingbetrokken zijn, mogen uw dossier niet inzien. Bij verwijzing mag de nieuwe instelling uw dossier niet inzien zonder uw schriftelijke toestemming. De inspectie voor de GGz mag uw dossier wel inzien, maar vraagt u gewoonlijk eerst om toestemming. Na 15 jaar mogen dossiers vernietigd worden. Zolang de dossiers bestaan mag u ze inzien.

Psychodiagnostisch onderzoek
 

Uw psycholoog bepaald samen met u en eventueel een externe opdrachtgever het doel en de specifieke vra(a)g(en) voor het onderzoek. Op basis daarvan besluit hij welke instrumenten nodig zijn om de onderzoeksvraag te beantwoorden en geeft hij een inschatting van de verwachte duur van het onderzoek. De uiteindelijke duur van het onderzoek kan variëren, bijvoorbeeld als tijdens het onderzoek blijkt dat er aanvullende testen of vragenlijsten nodig zijn. In dit geval wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Een onderzoek zal niet langer duren dan noodzakelijk is voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Na afloop ontvangt u een schriftelijke rapportage van de bevindingen en uitkomsten. In deze rapportage staat niet meer dan nodig is voor beantwoording van de onderzoeksvraag. 
Recht op nabespreking na afloop van het onderzoek heeft u recht op een nabespreking waar uw psycholoog de uitkomsten van het onderzoek samen met u bespreekt en toelicht.
Het recht op inzage Voordat een rapportage met een opdrachtgever wordt gedeeld, heeft u het recht uw rapportage in te zien. U heeft tevens het recht op begeleide inzage van de ruwe testgegevens op itemniveau, maar geen recht op afschrift van deze ruwe gegevens op itemniveau. U heeft wel recht op afschrift van ruwe schaalscores en genormeerde scores.
Recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens in de rapportage U heeft het recht feiten in de rapportage die niet kloppen te veranderen. Het oordeel en conclusies van de psycholoog vallen niet onder dat recht.
Het recht op blokkering U heeft het recht om de rapportage aan een externe opdrachtgever te blokkeren. Een uitzondering is als het blokkeringsrecht niet van toepassing is door een wettelijke regeling of als de psycholoog oordeelt dat er een zwaarwegend belang geldt dat zich tegen het blokkeerrecht verzet.
Rapportage aan derden Rapportage aan derden wordt als regel schriftelijk uitgebracht en alleen met uw gerichte toestemming. Wanneer er een goede motivatie is voor een mondelinge rapportage, bespreekt uw psycholoog vooraf de inhoud daarvan met u. Voor rapportage aan de opdrachtgever is geen afzonderlijke toestemming nodig. U hebt recht op een kopie van deze rapportage als u daar om vraagt.
 


Privacy

 

Er mag zonder uw toestemming geen mondelinge informatie over u worden doorgegeven aan andere instellingen of mensen, ook in geval van nazorg. U kunt uw toestemming geven middels het ondertekenen van een verklaring. Uw medische gegevens zijn beschermd door de geheimhoudingsplicht die uw hulpverlener heeft. Er mogen zonder uw (schriftelijke)toestemming geen beeld- of geluidsopnamen (video, tape) van u worden gemaakt. Geeft u toestemming dan heeft u recht het resultaat te zien of te horen. De opname moet bij het eerstvolgende contact gewist worden, tenzij u anders heeft afgesproken. U kunt tevens eisen dat de behandeling plaatsvindt zonder “derden” zoals psychologen in opleiding en stagiaires. Familieleden en/of contactpersonen hebben alleen recht op informatie en overleg over de behandeling als u daarmee instemt.

Wanneer u mailt met een van de therapeuten zet daar dan geen persoonlijke informatie in, maar vraag om een uitnodiginig om via een beveiligde mail (ZorgMail) te kunnen antwoorden.
 


Wat te doen bij een klacht?
 

Heb je een klacht over de behandeling?
 
Is er iets wat volgens u anders had moeten of kunnen verlopen tijdens uw behandeling? Meld het ons. Dit kan gaan over de behandeling zelf, over het contact met uw behandelaar of de organisatie van de zorg.
 
Stap 1: Bespreek uw onvrede met uw behandelaar
Het is altijd zinvol om uw klacht aan uw behandelaar te vertellen. Alleen dan kan hij of zij er wat aan doen. U laat uzelf horen en de behandelaar krijgt de kans de zorg te verbeteren. Daarmee helpt u niet alleen uzelf, andere cliënten profiteren daar ook van.
 
Stap 2: Meldt het bij de voorzitter van ELIAGG
U kunt uw klacht ook melden bij de voorzitter van ELIAGG. De voorzitter zal uw klacht aanhoren en om wederhoor vragen bij de therapeut. Ook kan er een gezamenlijk gesprek plaatsvinden met de voorzitter als mediator. Mogelijk kunnen we u op deze manier recht doen en het zo samen oplossen.
 
Stap 3: Schakel een onafhankelijke klachtenfunctionaris in
Soms is het lastig om met de behandelaar of de voorzitter van Eliagg in gesprek te gaan. Of u krijgt onvoldoende gehoor. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging van uw behandelaar vragen om te bemiddelen. Deze is speciaal getraind dat hij/zij kan bemiddelen bij de afhandeling van uw klacht.
 
De therapeuten van ELIAGG zijn allemaal aangesloten bij beroepsverenigingen met klachtencommissies. U vindt hieronder per klachtencommissie de therapeuten van Eliagg. De psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog of psychotherapeut vallen onder verantwoordelijkheid van hun werkbegeleider.
 
NVGZP: Mail naar klachten@nvgzp.nl
Dina Mazzolari, Mieke de Boer-Sonnenschein, Christel van Voornveld-de Pender, Anne Luesink, Han Geerling
 
NIP: College van Toezicht Postbus 2085, 3500 GB Utrecht
Albert-Jan Vink, Anja Terlouw, Juan Sarmiento Rodriguez
 
LVVP: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/
Juan Sarmiento Rodriguez, Rens Filius, Chantal Linker, Hendrien van de Koot, Janneke Boogaard, Cees Doornhein
 
http://www.klachtencompany.nl/ Arina Bakker
Talitha van Neerbos is als psychiater aangesloten bij een eigen klachtenregeling. Deze kunt u bij haar opvragen.
 
Peter Verboom is aangesloten bij de klachtenregeling van de NVRG
https://www.nvrg.nl/klachten/20180702111611
 
Stap 4:  geschillencommissie
Is uw klacht niet verholpen? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan De Geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. Deze geschillencommissie is laagdrempeliger dan het tuchtcollege en doet wel een bindende uitspraak. De geschillencommissie is digitaal bereikbaar https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/
en per post via postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Aan het gebruik van de geschillencommissie zijn kosten verbonden.
 
Stap 5: Tuchtrecht
GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen vallen ook onder het tuchtrecht. Dit is geregeld in de Wet BIG. U kunt uw klacht dus ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Meer informatie vindt u op de website van het tuchtcollege. Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg Postbus 20302 2500 EH Den Haag.